Aktuelt


Redusert kapasitet

5. august 2019 kl. 13:48

I veke 33 og 34 er det redusert kapasitet på vanlege konsultasjonstimar, det vil  bli prioritert øyeblikkelig hjelp konsultasjonar desse vekene. Dette grunna ferieavvikling blant legane.

Fråvær hjå legar

2. august 2019 kl. 14:52

Susan Kugel er sjukmeldt til slutten av august

Christian L Storhaug har ferie frå 15 til 25 august

Såmund Botnen har fri kvar fredag

Nettsted for førstehjelp

3. juli 2019 kl. 08:17

Helsedirektoratet lanserar no Norges offisielle nettsted for førstehjelp: https//www.113.no/

Her finn ein informasjonen som trengs for å yte rett førstehjelp

 

Resept på Forbruksmateriell Diabetes

22. mai 2019 kl. 15:14

Apoteket informerar om at HELFO godkjenner ikkje reseptar utan at det er oppgitt i desse kor mange målingar av blodsukker ein har i løpet av dag, veker,måneder.

Ved fornying av reseptar ber vi dykk hugse å nevne/skrive dette.

Takk

Nye legar

30. april 2019 kl. 11:42

Det er med stor glede vi meddelar at Såmund Botnen og Marianne Skuset er tilsette som legar her ved  Valldal legekontor.

Såmund Botnen vil starte opp i juli 2019 og Marianne Skuseth i mars 2020.

Velkomne :)

 

Registrering av ankomst

22. mars 2019 kl. 08:32

Alle pasientar som skal til konsultasjon hjå lege, eller kjem som Øyeblikkelig Hjelp pasientar, skal registrere seg i luke ved ankomst til venterommet på legekontoret.

Takk:)

LIS 1 lege (turnuslege)

5. mars 2019 kl. 14:36

Vi ynskjer Christian Løvold Storhaug velkomn til oss.

LIS 1 lege er den nye tittelen til det vi før kalla turnuslege. Christian starta her hjå oss 01.03.2019 og skal vere til 01.09.2019.'

LIS 1 lege ordninga er som tidlegare, dei har ein praksis på 6 mnd ved eit allmennlegekontor. Det vil bli  LIS 1 lege bytte i månadane mars og september.

Kommuneoverlege

26. februar 2019 kl. 14:52

Vi ynskjer Henrik Steenfeldt-Foss velkomen som kommuneoverlege her hjå oss.

Han jobbar  som lege på Marienlyst Legesenter og så har han tatt på seg  å vere kommuneoverlege i Norddal kommune ut året 2019, med tilstedeværelse her 2 dagar i mnd.

 

Informasjon om fastlegeliste til Martin Unger

18. februar 2019 kl. 08:51

Helfo har sendt ut eit brev til alle pasientar som hadde Martin Unger som fastleg, med beskjed om at dykk  står på liste utan fastlege.

Dette er midlertidig til det blir tilsett ein ny kommunelege, så sjølv om de ikkje har fastlege får de konsultasjonstimar med vikarlegane som er her på kontoret.

"nye" HbA1c-tal (langtidsblodsukker)

7. desember 2018 kl. 13:39

Frå 30 september 2018 har alle målingar av HbA1c blitt angitt i mmol/mol. Dette er ei beslutning frå Helsedirketoratets fagråd for diabetes.

Dette inneber at dagens "ideelle" 7 % blir 53 mmol/mol, medan 9 %-som blir rekna som eit vippepunkt mot betydeleg auka risiko for utvikling av komplikasjonar-blir 75 %

Ein kan finne omregningstabell i diabetsleksikonet på diabetes.no

Digital sjukmelding

14. februar 2018 kl. 10:40

Du kan no sende sjukmeldinga digitalt til arbeidsgivar i staden for å levere den på papir. Frå nav.no sender du sjukmeldinga til arbeidsgivar. Inne på "Ditt sykefravær" vil du bli guida gjennom stega.Arbeidsgivar finn sjukmeldinga i sin meldingsboks i Altinn og sender denne vidare til den leiaren som har ansvar for å følge deg opp medan du er sjukmeldt. NB: har du fleire arbeidsgivarar,eller fleire arbeidsforhold med same arbeidsgivar MÅ legen skrive ei sjukmelding til kvar av dei. Hugs å oppdater arbeidsgivardata ved konsultasjon.

Blodprøvetaking

15. januar 2018 kl. 14:41

For blodprøvetaking bestill time for dette minimum ein dag på førehand. Om ein berre kjem på legekontoret utan å ha bestilt seg time, må ein regne med ventetid og kanskje beskjed om at det ikkje  er høve til prøvetaking. Pasientar som er inne til konsultasjon hjå lege eller som allereie har avtalt  time vil bli prioritert fyrst.

Kvar treff vi deg?

6. desember 2017 kl. 11:06

TELEFONNUMMER(E) Hugs å oppdater oss ved forandringar.

Dine telefonnummere er svært viktige for oss. Vi treng ofte å komme raskt i kontakt med deg, f.eks som når legen her får fråvær ein dag du har time eller vi har viktige prøvesvar til deg. Vi må difor alltid få melding om du forandrar telefonnummer (privat,mobil,jobbtelefon).

Hugs at dette også gjelder dine arbeidsgivardata.

Gratis HPV-vaksine for kvinner fødde i 1991 og seinare

10. november 2017 kl. 10:33

Helsestasjonen i Valldal vil tilby vaksina gjennom heile året og det er berre å ta kontakt med helsestasjonen i Norddal kommune for timebestilling på tlf/sms.

Vaksinasjonsprogrammet starta hausten 2016 og varer fram til 1.juli 2019. Då vaksina blir gitt i 3 dosar, og med eit intervall på minimum 6 mnd,betyr dette at første dose må vere gitt seinast i løpet av desember 2018 dersom ein skal vere ferdig vaksinert før 01.07.2019. For meir informasjon kan du sjekke nettsida:https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/?gclid.

 

Legeattest ved skulefråvær

8. september 2017 kl. 13:59

Ein attest frå lege er eit formelt dokument som seier at legen har vurdert på fagleg grunnlag at du ikkje kan eller bør møte på skulen av helsemessige grunnar.Som pasient har du ikkje "rett" på ein legeattest sjølv om du kontaktar lege. Legar skal og kan ikkje skrive attestar som eit reint referat av det du eller dine føresette seier.

Legane ved Norddal legekontor skriv normalt ikkje attest for kortvarig sjukefråvær for vanlege helseproblem.t.d forkjølelse. Hugs at det ikkje er krav om å dokumentere fråvær før grensa på 10 % er overskride.  Dersom du blir så sjuk at du treng vurdering og behandling av lege,vil du sjølvsagt bli prioritert på same vis som andre pasientar.

Ved kronisk sjukdom som gjer at du i utgangspunktet må rekne med å ha meir fråvær enn det som kjem inn i dei 10%,kan du få ein attest som skulen kan ta omsyn til.For elevar med særlege problem med å møte på skulen vil legar, helsesyster,BUP m.m samarbeide med skulen om dette.